Літаратура

Спіс рэкамендаванай літаратуры на тэму праекта.

1. Akta unji Polski z Litwa 1385-1791 / Wyd. S. Kutrzeba, W. Sernkowicz Krakow 1932.
2. Daneykowicz Osirowski J. Swada polska i lacinska. Lublin, 1745.
3. Diariusz sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702 / Wyd. Prz. Smolarek. Warsawa. 1962.
4. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana: в 4 т. 4e wyd. Warszawa, 1978.
5. Kitowicz, Jędrzej. Opis obyczajów w Polsce za panowania Augusta III. Warszawa, 1985.
6. Kutrzeba S. Unia Polski z Litwa // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Warszawa, Lublin, Lodze, Krakow. 1914.
7. Lulewicz H. Sklad wyznaniowy senatorow swieckich Wielkiego Ksiastwa Litewskiego za panowania Wazow // Przeglad Historyczny. 1977.
8. Maciszewski J. Szlachta polska i jej panstwo. Warszawa, 1986.
9. Olszewski H. Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Poznan. 1966.
10. Sucheni-Grabowska A. Spory krolow ze szlachta w zlotym wieku. Krakow, 1988.
11. Wisner H. Konstytucje Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w dobie Wazow // Czasopismo Prawno-Histoirycne. 1977.
12. Wisner H. Najjasniejsza Rzeczpospolita: Szkice z dziejow Polski szlacheckiej XVI-XVII wieku. Warsawa. 1978.
13. Wisner H. Unia: Sceny z ргzeszlosci Polski i Litwy. Warsawa. 1988.
14. Бохан Ю. М. Вайсковая справа ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV – канцы XVI ст. / Ю. М. Бохан. – Мінск: Беларус. Навука, 2008.
15. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. Мінск, 2005.
16. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мінск, 1936.
17. Грицксвич А.П. Распределение магнатских и шляхетских владений в Белоруссии по их величине и этнической принадлежности // Вопросы истории. Межвуз. сб. Минск. 1978.
18. Лойка П. А. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы XVI — першай трэці XVII ст. / П. А. Лойка. Мінск: БДУ, 2002.
19. Мальдзіс, Адам. Як жылі нашы продкі ў XVIII ст. Мінск, 2001.
20. Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Мінск, 2003.
21. Статут Велiкага княства Лiтоускага. Мiнск. 1989.
22. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года. Мінск, 2003.
23. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года: тэксты, даведнік, каментарыі. Мінск, 1989.
24. Rachuba A. Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763. Warszawa, 2002.
25. Akta unii Polski z Litwą 1385-1791 / Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków, 1932.
26. Zakrzewski A. Odrębności systemu parlamentarnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku // Rzeczpospolita w XVI—XVIII wieku. Państwo czy wspólnota? / Zbiór studiów pod red. B. Dybasia, P. Hanczewskiego, T. Kempy. Toruń, 2007.